Àrea Clients | Usuari Contrasenya

COMPETÈNCIA DESLLEIAL

Independentment que existeixin o no drets d'exclusiva (patents, marques, drets d'autor, etc.) que no permeten la lliure pràctica de certes activitats, existeixen determinades pràctiques empresarials que resulten prohibides en virtut de la normativa sobre competència deslleial. En general, es consideren actes de competència deslleial tots aquells comportaments que resultin objectivament contraris a les exigències de la bona voluntat.

Entre d’altres, són deslleials:

 • Els actes de CONFUSIÓ amb l'activitat, prestacions, o establiments d’altri.

 • Els actes d'IMITACIÓ de prestacions d'un tercer que estiguin emparats per un dret d'exclusiva (patent, model, marca, dret d'autor, etc.), o quan encara no estant-ho resulti idònia per a generar l'associació amb aquell tercer, o comporti un aprofitament indegut de la reputació o esforç aliè.

 • També serà deslleial la imitació sistemàtica de les prestacions o iniciatives empresarials d'un competidor quan estigui encaminada directament a impedir o obstaculitzar la seva afirmació al mercat i excedeixi del que pugui considerar-se una resposta natural del mercat.

 • Els actes d'ENGANY, tals com la utilització o difusió d'indicacions incorrectes o falses, l'omissió de les veritables i aquelles que siguin susceptibles d'induir a error sobre la naturalesa, manera de fabricació o distribució, característiques, qualitat, quantitat i avantatges oferts dels productes.

 • Els actes de DENIGRACIÓ sobre l'activitat, prestacions o establiment d'un tercer capaços de menyscabar el seu crèdit o que no siguin exactes, veritables i pertinents.

 • Els actes de COMPARACIÓ pública de l'activitat, les prestacions o l'establiment propis o d’altri amb els d’un tercer quan aquesta comparació no faci referència a extrems anàlegs, rellevants ni comprovables.

 • L'explotació de la REPUTACIÓ industrial, comercial o professional aliena.

 • La VIOLACIÓ DE SECRETS INDUSTRIALS O EMPRESARIALS, als quals s'hagi tingut accés legítimament, però sota reserva, il•legítimament o adquirits per mitjà d'espionatge.

 • La inducció a treballadors, proveïdors i clients a la INFRACCIÓ DE DEURES CONTRACTUALS bàsics adquirits amb competidors.

 • La VIOLACIÓ DE NORMES LEGALS, per prevaler-se al mercat d'un avantatge competitiu.

 • El tractament DISCRIMINATORI del consumidor en matèria de preus i altres condicions de venda, sense que intervingui causa justificada.

 • La VENDA A PÈRDUA quan sigui susceptible d'induir a error al consumidor sobre el nivell de preus d'altres productes o serveis del mateix establiment, o bé tingui l'efecte de desacreditar la imatge d'un producte aliè o bé formi part d'una estratègia encaminada a eliminar a un competidor del mercat.

area clientesformulariossolicitar informacion