Àrea Clients | Usuari Contrasenya

INVENCIONS

"L'adequada redacció d'una patent és fonamental per a enfocar amb garanties d'èxit la tramitació i per a intentar obtenir una protecció adequada davant possibles infractors.

El nostre despatx compta amb un experimentat i qualificat equip format per Agents de la Propietat Industrial, enginyers i tècnics especialitzats dins dels diversos sectors de la tècnica que poden assessorar i ajudar a preparar, sol•licitar i tramitar sol•licituds de patents i models d'utilitat amb un elevat grau de professionalitat."

 

1.   REQUISITS DE PATENTABILITAT.
La Llei espanyola de Patents 11/1986 del 20 de març protegeix les invencions a Espanya que reuneixin els següents requisits:

• novetat.

• activitat inventiva.

• aplicació industrial.

No es poden patentar:

a. Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics.

b. Les obres literàries, artístiques o qualsevol creació estètica (protegibles a través de la Propietat Intel•lectual).

c. Els plànols, regles i mètodes per a l'exercici d'activitats intel•lectuals, per a jocs o per a activitats econòmico-comercials, així com els programes d'ordinador (aquests últims protegibles a través de la Propietat Intel•lectual). 

d. Les formes de presentar informacions.

e. Els mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos humà o animal, ni els mètodes de diagnòstic aplicats al cos humà o animal.

f. Els productes químics i farmacèutics i aquells obtinguts per procediments microbiològics són patentables a Espanya únicament des del 7 d'octubre del 1992. Amb anterioritat, només es podien patentar els procediments per a la seva obtenció.

g. Les invencions l’explotació comercial de les quals sigui contrària a l'ordre públic o els bons costums. En particular, no són patentables els procediments de clonació d'éssers humans, els procediments de modificació de la identitat genètica germinal de l'ésser humà, les utilitzacions d'embrions humans amb finalitats industrials o comercials, els procediments de modificació de la identitat genètica dels animals que suposin per a ells sofriments sense utilitat mèdica o veterinària substancial per a l'home o l'animal i els animals resultants de tals procediments.

h. Les varietats vegetals (que són protegibles com a Obtencions Vegetals)  i les races animals.

i. Els procediments essencialment biològics d'obtenció de vegetals o animals (aquells que consisteixen íntegrament en fenòmens naturals com a encreuament o selecció).

j. El cos humà, en els diferents estadis de la seva constitució i desenvolupament, així com el simple descobriment d'un dels seus elements, inclosa la seqüència o la seqüència parcial d'un gen.

 

2.  MODALITATS DE PROTECCIÓ:
a) PATENT D'INVENCIÓ.

Les seves característiques bàsiques són:

Novetat: mundial.

Activitat inventiva: la invenció no ha de ser evident, per a un expert en la matèria, a partir d’allò que constitueix l'estat de la tècnica.

Procediments de concessió:

i. Sense examen previ: la sol•licitud és examinada quant a formalitats per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, després és publicada al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial i, previ al pagament d'una taxa que ha de fer-se efectiva dins del termini de 15 mesos a comptar des de la data de sol•licitud o prioritat, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) prepara un Informe sobre l'Estat de la Tècnica (IET) en el qual es reflecteixen aquelles anterioritats que poden considerar-se anteriors a la invenció i una opinió escrita (en la qual es fa una avaluació de la patentabilitad de la invenció). No obstant això, no s'examina ni la novetat ni l'activitat inventiva, i la patent es concedeix amb independència dels antecedents localitzats en confeccionar l’IET.

ii. Amb examen previ i oposicions de tercers: Existeix la possibilitat de sol•licitar, opcionalment, que la sol•licitud sigui examinada per l’OEPM quant a novetat i activitat inventiva. En aquest cas s'obre també un termini de 2 mesos perquè qualsevol interessat pugui oposar-se a la sol•licitud de patent. Aquest procediment implica el pagament d'una taxa d'examen i un allargament del procediment de concessió. En aquest cas la patent es concedeix o denega segons el resultat de l'examen i de les oposicions.

Durada: 20 anys a comptar des de la data de sol•licitud.

Manteniment: a partir del 3er. aniversari de la seva sol•licitud s'han de pagar anualment unes taxes per mantenir en vigor la patent.


b) PATENT D'ADDICIÓ.

Es poden sol•licitar addicions a les patents per a aquelles invencions que perfeccionin o desenvolupin la invenció objecte d'una determinada patent. Les patents d'addició no paguen anualitats, sempre que es mantingui en vigor la patent principal.

Novetat i procediment de concessió: el mateix que la patent d'invenció.

Durada: el que li resti de vida a la patent principal.


c) MODEL D'UTILITAT.

Protegeix invencions que consisteixen a donar a un objecte una configuració, estructura o constitució de la qual en resulti algun avantatge pràcticament apreciable per al seu ús o fabricació, tals com, per exemple, utensilis, instruments, eines, aparells, dispositius o parts dels mateixos. Les seves característiques bàsiques són:

Novetat: a diferència de les patents únicament requereix novetat a Espanya. És a dir, el seu objecte no ha d'haver estat divulgat a Espanya per una descripció escrita o bé oral, per una utilització o per qualsevol altre mitjà.

Activitat inventiva: el seu objecte no ha de ser molt evident, per a un expert en la matèria, a partir de l'estat de la tècnica divulgat a Espanya (requereix menor nivell d'activitat inventiva que les patents).

Procediment de concessió: la sol•licitud és examinada, quant a formalitats, i després és publicada al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI), obrint-se un termini de 2 mesos perquè qualsevol perjudicat pugui oposar-se a la seva concessió, al•legant o bé drets anteriors, o bé manca de novetat o d'activitat inventiva.

Durada: 10 anys a comptar des de la data de sol•licitud.

Manteniment: a partir del 3er aniversari de la seva sol•licitud s'han de pagar anualment unes taxes per a mantenir en vigor el model d'utilitat.

Sol · licitud d'informació sobre PATENTS I MODELS

 

area clientesformulariossolicitar informacion