Àrea Clients | Usuari Contrasenya

INVENCIONS

"L'adequada redacció d'una patent és fonamental per a enfocar amb garanties d'èxit la tramitació i per a intentar obtenir una protecció adequada davant possibles infractors.

El nostre despatx compta amb un experimentat i qualificat equip format per Agents de la Propietat Industrial, enginyers i tècnics especialitzats dins dels diversos sectors de la tècnica que poden assessorar i ajudar a preparar, sol•licitar i tramitar sol•licituds de patents i models d'utilitat amb un elevat grau de professionalitat."

 

1.   REQUISITS DE PATENTABILITAT.

La Llei espanyola de Patents 24/2015 del 24 de juliol protegeix les invencions a Espanya, en tots els camps de la tecnologia, que reuneixin els següents requisits:

   •    novetat
   •    activitat inventiva
   •    aplicació industrial

No es poden patentar:

a. Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics.
b. Les obres literàries, artístiques o qualsevol creació estètica (protegibles a través de la Propietat Intel·lectual), així com les obres científiques.
c. Els plans, regles i mètodes per a l'exercici d'activitats intel·lectuals, per a jocs o per a activitats econòmic-comercials, així com els programes d'ordinador (aquests últims protegibles a través de la Propietat Intel·lectual).
d. Les formes de presentar informacions.
e. Els mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos humà o animal, ni els mètodes de diagnòstic aplicats al cos humà o animal.
f. Les invencions l’explotació comercial de les quals sigui contrària a l'ordre públic o els bons costums. En particular, no són patentables:

  • els procediments de clonació d'éssers humans, 

  • els procediments de modificació de la identitat genètica germinal de l'ésser humà, 

  • les utilitzacions d'embrions humans amb finalitats industrials o comercials, 

  • els procediments de modificació de la identitat genètica dels animals que suposin per a ells sofriments sense utilitat mèdica o veterinària substancial per a l'home o l'animal i els animals resultants de tals procediments.


g. Les varietats vegetals (que són protegibles com a Obtencions Vegetals) i les races animals. En canvi, seran patentables les invencions que tinguin com a objecte, vegetals o animals si la viabilitat tècnica de la invenció no es limita a una varietat vegetal o a una raça animal determinada.
h. Els procediments essencialment biològics d'obtenció de vegetals o animals (aquells que consisteixen íntegrament en fenòmens naturals com a encreuament o selecció).
i. El cos humà, en els diferents estadis de la seva constitució i desenvolupament, així com el simple descobriment d'un dels seus elements, inclosa la seqüència o la seqüència parcial d'un gen.
j. Una mera seqüencia d’àcid desoxirribonucleic (ADN) sense una indicació de funció biològica.


2.  MODALITATS DE PROTECCIÓ:

a) PATENT D'INVENCIÓ.

Les seves característiques bàsiques són:

Novetat:  es considera que una invenció és nova quan no està compresa en l’estat de la tècnica. L’estat de la tècnica està constituït per tot allò que abans de la data de presentació de la sol·licitud de patent s’ha fet accessible al públic a Espanya o l’estranger per una descripció escrit o oral, per una utilització o qualsevol altre medi.
 
Activitat inventiva: la invenció no ha de ser evident, per a un expert en la matèria, a partir d’allò que constitueix l'estat de la tècnica.

Procediment de concessió:
 
La sol·licitud es preliminarment examinada en quant a formalitats per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Posteriorment, l’OEPM emet un Informe sobre l’Estat de la Tècnica (IET), en el que es reflecteixen aquelles anterioritats que pot considerar-se que anticipen la invenció, i una opinió escrita, en la que es fa una avaluació sobre la patentabilitat de la invenció.

Passats els divuit mesos de la data de presentació de la sol·licitud o des de la data de prioritat que s’hagués reivindicat, l’OEPM publica la sol·licitud de la patent, fent el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI) juntament amb l’IET, si aquest ja s’ha realitzat.

A partir de la publicació de l’IET al BOPI, el sol·licitant disposa d’un termini de tres mesos per presentar observacions a l’IET i a l’opinió escrita, i en el seu cas, a les observacions de tercers si existissin, així com per modificar la sol·licitud de patent. Durant aquest termini el sol·licitant haurà de formular la petició d’examen substantiu per continuar amb la tramitació de la sol·licitud i haurà de procedir a pagar la taxa de l’examen corresponent. L’OEPM considerarà l’IET i l’opinió escrita  per avaluar si la invenció reuneix els requisits formals, tècnics i de patentabilitat previstos a la llei.

Sempre que l’OEPM consideri que de l’examen no resulta la falta de cap requisit que ho impedeixi, la patent es concedirà.

Si del resultat de l’examen, l’OEPM considera que persisteixen motius que impedeixen la concessió de la patent, es comunicaran aquests al sol·licitant atorgant-li l’oportunitat de realitzar observacions o corregir la seva sol·licitud. L’OEPM podrà repetir la comunicació d’objeccions enviant noves comunicacions de defectes, donant noves oportunitats al sol·licitant per esmenar la seva sol·licitud. Finalitzades les actuacions anteriors, l’OEPM resoldrà definitivament sobre la concessió o la denegació de la patent, publicant una menció de la mateixa al BOPI.


Procediment d’oposició:

Dins dels sis mesos següents de la publicació de la concessió de la patent al BOPI, qualsevol persona podrà oposar-se a la concessió d’una patent mitjançant la presentació d’un escrit d’oposició i el pagament d’una taxa d’oposició en base als següents motius:

a)    La invenció reivindicada no reuneix alguns dels requisits de patentabilitat, és a dir, la novetat, l’activitat inventiva o l’aplicació industrial.

b)    La descripció de la invenció no és el suficientment clara i completa per a què un expert en la matèria pugui executar-la.

c)    L’objecte de la patent concedida excedeix el contingut de la sol·licitud tal com va ser presentada.

En el cas que es presenti una oposició contra la concessió de la patent, el titular de la mateixa tindrà almenys una oportunitat per presentar al·legacions i/o modificar la sol·licitud.

L’OEPM examinarà els motius d’oposició, així com les al·legacions de totes les parts, incloent, en el seu cas, les modificacions presentades pel titular de la patent i resoldrà si mantenen la concessió de la patent (amb o sense modificacions) o revoca la concessió de la patent.

Durada: 20 anys a comptar des de la data de sol·licitud.

Manteniment: a partir del tercer aniversari de la seva sol·licitud s'han de pagar anualment unes taxes per mantenir en vigor la patent.


b) MODEL D'UTILITAT.

Protegeix invencions que consisteixen a donar a un objecte o producte una configuració, estructura o composició de la qual en resulti algun avantatge pràcticament apreciable per al seu ús o fabricació. No podran ser protegits com a models d’utilitat, a més de les matèries i invencions excloses de patentabilitat anteriorment mencionades per les patents, les invencions de procediments, les que recaiguin sobre matèria biològica i les substàncies i composicions farmacèutiques. Les seves característiques bàsiques són:

Novetat: el requisit de novetat és el mateix que per les patents, és a dir, l’objecte d’un model d’utilitat no ha d'haver estat divulgat a Espanya ni a l’estranger per una descripció escrita o bé oral, per una utilització o per qualsevol altre mitjà, abans de la data de presentació de la sol·licitud de model d’utilitat.

Activitat inventiva: el seu objecte no ha de ser molt evident, per a un expert en la matèria, a partir de l'estat de la tècnica (requereix menor nivell d'activitat inventiva que les patents).


Procediment de concessió:

La sol·licitud es examinada en quant a formalitats per l’OEPM i després publicada al BOPI, obrint un termini de dos mesos perquè qualsevol perjudicat pugui oposar-se a la seva concessió, al·legant la falta d’algun dels requisits legals exigits per la seva concessió, incloses la novetat, l’activitat inventiva, l’aplicació industrial o la suficiència de la descripció.

Si no es presenten oposicions, l’OEPM dictarà resolució concedint el model d’utilitat sol·licitat.

Si bé el procediment de concessió d’un model d’utilitat no requereix l’emissió d’un IET, per l’exercici de les accions encaminades a donar efectivitat als drets d’exclusiva derivats d’un model d’utilitat serà precís que s’hagi obtingut o sol·licitat prèviament, un IET referent a l’objecte del model d’utilitat en la que es fonamenta l’acció.

Durada: 10 anys a comptar des de la data de sol·licitud.

Manteniment: a partir del tercer aniversari de la seva sol·licitud s'han de pagar anualment unes taxes per a mantenir en vigor el model d'utilitat.

 

Sol · licitud d'informació sobre PATENTS I MODELS

 

area clientesformulariossolicitar informacion