Àrea Clients | Usuari Contrasenya

SIGNES DISTINTIUS

"Cal assenyalar que l'OEPM no examina d'ofici una sol•licitud de marca o nom comercial respecte a registres o sol•licituds anteriors si un titular no s'oposa a la sol•licitud. Per això és molt convenient abans de sol•licitar una marca o un nom comercial, fer una recerca que inclogui un informe expert que valori el risc d'infracció de drets de tercers. El nostre despatx compta amb un qualificat equip d'Agents de la Propietat Industrial i advocats experts en Dret de signes distintius amb una gran experiència en l'assessorament, preparació, presentació, tramitació i defensa de sol•licituds de registre de signes distintius."

La Llei de Marques 17/2001 del 7 de desembre permet la protecció a Espanya de signes distintius a través de tres modalitats:

1.  MARQUES.
Les seves característiques bàsiques són:

Objecte de protecció: tot signe que pugui ser representat en el Registre de Marques de tal manera que permeti a les autoritats competents i al públic en general determinar l'objecte clar i precís de la protecció atorgada al seu titular que serveixi per distingir en el mercat els productes o serveis d'una empresa, dels d'altres. Són, per exemple, protegibles:

• Les paraules o combinacions de paraules, inclosos els noms de persones.

• Les imatges, figures, símbols i dibuixos.

• Les lletres, les xifres i les seves combinacions.

• Els colors.

• Les formes del producte o del seu embalatge.

• Els sons.

Classificació: els productes i serveis es troben classificats en 45 epígrafs, segons la Classificació Internacional de Niça.

Procediment de concessió: la sol·licitud de marca s'examina pel que fa a formalitats per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i posteriorment es publica en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI), iniciant-se un termini de 2 mesos perquè qui es consideri perjudicat pugui presentar oposició. Transcorregut el termini d'oposició, l’OEPM examina d'ofici la registrabilitat de la marca i comunica al sol·licitant d’aquesta les oposicions i objeccions rebudes donant-li un termini per presentar al·legacions i per demanar la prova d'ús de les marques base de l'oposició, petició que només podrà fer si les marques oponents estan subjectes a ús. En el cas que es presenti documentació acreditant la prova d'ús de les marques oponents, el sol·licitant de la marca tindrà la possibilitat de presentar les seves observacions a aquelles, procedint finalment l'OEPM a resoldre la concessió o denegació de la sol·licitud de marca.

Durada: 10 anys a comptar des de la seva data de sol·licitud, renovables indefinidament per a iguals períodes.

 


2.  NOMS COMERCIALS.
Les seves característiques bàsiques són:

Objecte de protecció: tot signe susceptible de representació gràfica que identifica a una empresa dins el tràfic mercantil i que serveix per a distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars. Són, per exemple, protegibles:

  • Els noms patronímics, les raons socials i les denominacions de les persones jurídiques (per exemple, societats anònimes o limitades).

  • Les denominacions de fantasia.

  • Les denominacions al•lusives a l'objecte de l'activitat empresarial.

  • Els anagrames i logotips.

  • Les imatges, figures i dibuixos.

Procediment de concessió: la sol•licitud, després de ser examinada quant a formalitats per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), es publica al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI), iniciant-se un termini de 2 mesos perquè qui es consideri perjudicat pugui oposar-se a la sol•licitud. Un cop transcorregut el termini d'oposició, l'OEPM examina d'ofici la sol•licitud quant a la seva registrabilitat i després d'un procediment contradictori, en el qual es dóna l'oportunitat al sol•licitant per discutir les oposicions rebudes o les objeccions assenyalades d'ofici per l'OEPM, es procedeix a resoldre la concessió o denegació de la sol•licitud.

Durada: 10 anys a comptar des de la seva data de sol•licitud, renovables indefinidament per iguals períodes.

3. RÈTOLS D'ESTABLIMENT.
Aquesta modalitat ha estat suprimida de la Llei de Marques des del 31/7/2002. Aquelles sol•licituds anteriors s'extingiran en finalitzar el període pel qual van ser concedides o renovades.

Les seves característiques bàsiques eren:

Objecte de protecció: tot signe o denominació que serveixi per a donar a conèixer al públic un establiment. Són, per exemple, protegibles:

  • Els noms patronímics, les raons socials i les denominacions de persones jurídiques.

  • Les denominacions de fantasia.

  • Les denominacions al•lusives a l'objecte de l'activitat de l'establiment.

  • Els anagrames.

Àmbit de protecció: el terme o termes municipals en els quals hi radiqui l'establiment o les seves sucursals.

Durada: 10 anys a comptar des de la seva data de sol•licitud, renovables fins al 30/7/2002, per iguals períodes. Del 31/7/2002 fins al 31/1/2003 s'ha pogut sol•licitar la renovació dels rètols existents per un període de 7 anys (fins al 31/7/2009).

Protecció extraregistral dels rètols definitivament cancel•lats: Durant 20 anys després de la cancel•lació del registre, el titular d'un rètol d'establiment podrà:

a) Oposar-se a l'ús d'una marca o d'un nom comercial posterior i idèntic que distingeixi les mateixes activitats al terme municipal on estigui protegit el rètol.

b) Aquest dret s'extingirà si el titular del rètol tolera, amb coneixement, l'ús de la marca o nom comercial posteriors, durant cinc anys consecutius.

c) Aquests drets s'extingiran abans dels 20 anys citats si el registre del rètol deixa d'utilitzar-se durant un període de 3 anys consecutius.
 

Sol·licitar informació sobre MARQUES I NOMS COMERCIALS ESPANYOLS

area clientesformulariossolicitar informacion