Àrea Clients | Usuari Contrasenya

TOPOGRAFIES DE SEMICONDUCTORS

1. OBJECTE DE PROTECCIÓ.

Serveixen per a protegir la topografia d'un producte semiconductor, és a dir, l'esquema de traçat de les diferents capes i elements que componen un circuit integrat, la seva disposició tridimensional i les seves interconnexions. La seva protecció ve regulada mitjançant la Llei 11/1988 del 3 de maig de protecció jurídica de les topografies dels productes semiconductors.

2. DURADA.

10 anys a comptar a partir del final de l'any en el qual es registra la topografia o s'inicia la seva explotació a qualsevol país del món.

3. PROCEDIMENT.

La sol•licitud és examinada quant a les seves formalitats per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i posteriorment la seva concessió és publicada al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI).

 

area clientesformulariossolicitar informacion